Vedtægter

Vedtægter for Aftenskolen Amanda


§1. Foreningens navn:

                      Aftenskolen Amanda

                       (handicapundervisning under folkeoplysningsloven)

 

§2 Foreningens virksomhed og formål:

Foreningen driver aftenskolevirksomhed i dag og aftentimerne efter folkeoplysningsloven i hele Kerteminde Kommune.

Formålet er at tilbyde undervisning til tre grupper af personer:

Personer med generelle indlærings vanskelligheder, personer med psykiske eller fysiske vanskelligheder og personer med sent erhvervet hjerneskade. Hensigten er at tilbyde disse grupper en god fritidsmulighed, så deres livsindhold fremmes.

Endvidere er det foreningens opgave at fremme den offentlige forståelse for gruppens situation i samfundet.

 

§3                  Alle personer med interesse for foreningens formål og virksomhed optages i foreningen.

 

§4                  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

§5                  Generalforsamlingen afholdes en gang årligt. Den indvarsles 14 dage før sin afholdelse ved skriftlig henvendelse til medlemmerne.

                      Forslag til vedtægtsændringer skal være medlemmerne i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen. Ændringerne træder i kraft, når der på generalforsamlingen under pkt. 5 er 2/3 flertal for forslaget.

 

                      Generalforsamlingen afholdes med flg. Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Formandens beretning

3.     Lederens beretning

4.     Regnskab og budget til godkendelse

5.     Indkomne forslag

6.     Valg af bestyrelse og revisor

7.     Eventuelt

 

§6                  Bestyrelsen består af 6 medlemmer, formand, næstformand og kasserer samt tre menige bestyrelsesmedlemmer.

                      Bestyrelsen vælges ved direkte valg på generalforsamlingen.

                      Bestyrelsen ansætter skolelederen for et år af gangen.

                      Aftenskolelederen varetager den daglige ledelse og fører regnskabet.

                      Formanden og aftenskolelederen tegner foreningens virksomhed.

 

§7                  Foreningens regnskab følger kalenderåret og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§8                  Et eventuelt overskud fra aftenskolens virksomhed tilfalder foreningen til anvendelse indenfor lovens område.

 

§9                  Foreningen opløses, hvis ingen, ved generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling en måned senere ønsker at videreføre den.

                      Ved foreningens ophør tilfalder et evt. Overskud et almennyttigt formål, som er i overensstemmelse med foreningens formål.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 17.maj 2018

 

 

 

Else Møller

(formand)

 

© Aftenskolen Amanda